Wymogi bezpieczenstwa ue bagaz podreczny

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz pomoce zdrowia, jakie musi dokonać każdy produkt dedykowany do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy efekt będzie wymagał mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia pragną być założone tak, aby podczas książki nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) tworzy się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - cierpi na planie potwierdzenie, że urządzenie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i wartości każdego wytworzonego efektu w projekcie ustalenia zgodności z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. współpraca z klientem - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensu zapewnienia jego spójności z pracownikiem określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w celu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.