Wybuch armaty

Wybuch definiuje się jako daleko intensywną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma zajęcie w ściśle określonych warunkach, i dobrze wtedy, gdy stężenie surowca palnego dostaje się w ściśle określonym przedziale, który nazywany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu wskazane jest ponad pewna energia, której inicjatorem potrafią istnieć takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta określana jest niską energią zapłonu i definiowana jak dużo niska energia kondensatora w obszarze elektrycznym, którego wyładowanie może wykonać zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w konkretnych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do książce w strefach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwoli na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje z przebywających w określonym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie posiadać związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w sukcesu miałów jest uważane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami może żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.