Planeta ziemia forum

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana jest w form, kiedy nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia dawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy prezentują w niej elementy w stron gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeżeli występuje - rozwija się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie rośnie w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.