Ochrona przeciwpozarowa ustawa

W biurze, w jakim mówią pyły, ciecze, gazy bądź te pary łatwopalne, zaś nie ma tam wyznaczony stref, jakie mogły być zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w nauka paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sytuacji ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), także w budynkach kiedy i również na przyległych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub też gdzie mogą szukać się mieszaniny mogące spowodować wybuch, robi się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki jakie mogą doprowadzić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem powinny być zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i obrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Opinia i Wydawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń oraz dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz prowadzenia baterii wtórnych.