Obowiazki pracodawcy na przelomie roku 2014 i 2015

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z łatwością zajścia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie przydatne są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady zachowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wprowadza na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania stawianiu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w stanowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w odległości zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa określonych w prawie. Dokument powinien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być właściwie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.